Algemene voorwaarden

Bootcamp Goes (hierna BG) is gevestigd te Goes en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 71554629. Door aanschaf van een strippenkaart, alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen Bootcamp Goes en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het door de deelnemer aanschaffen van een strippenkaart, een eenmalige (proef)les of een ‘special’  (zie: artikel 3).
 • Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootcamp Goes.
 • Aanmelden voor de reguliere trainingen is niet noodzakelijk.
 • Aanmelden voor de speciale trainingen dient te gebeuren via: info@bootcampgoes.nl of de Facebookpagina van Bootcamp Goes.
 • Bootcamp Goes is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

2. Strippenkaart

 • Bootcamp Goes heeft verschillende soorten strippenkaarten: 10 of 20 strippenkaart.
 • De strippenkaarten zijn beperkt geldig. 10 strippenkaart: 3 maanden. 20 stippenkaart: 6 maanden. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen.
 • Bij zware blessures, zwangerschap of andere privéomstandigheden kunnen wij het abonnement bevriezen. Bootcamp Goes kan hiervoor om een doktersverklaring verlangen. Deelnemers vragen dit schriftelijk (bv. per mail) vooraf aan.
 • Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Ongebruikte strippen op de strippenkaart worden niet gerestitueerd.

3. ‘Specials’ van Bootcamp Goes

 • Onder ‘specials’ wordt verstaan een zaterdagtraining, 1-op-1-training, een bootcamp-training voor een (kinder)feestje of een bootcamp-training voor een bedrijf.
 • De prijs wordt op basis van het aantal deelnemers, de vraag en de situatie vastgesteld en geoffreerd naar de aanvrager.

4. Betaling

 • De betalingen van de strippenkaarten van Bootcamp Goes zijn op basis van vooruitbetaling.
 • Betaling geschiedt via internetbankieren, namelijk door het voldoen van de ontvangen factuur.

5. Wijziging of opschorten overeenkomst door Bootcamp Goes

 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Bootcamp Goes is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 • Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door Bootcamp Goes van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

6. Aansprakelijkheid

 • Bootcamp Goes is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bootcamp Goes, is Bootcamp Goes niet aansprakelijk.
 • Deelname aan een training van Bootcamp Goes geschiedt op eigen risico.
 • Bootcamp Goes is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Bootcamp Goes is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.
 • Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.
 • Indien een deelnemer gezondheidsklachten of extreem overgewicht heeft, of indien de deelnemer, een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 • Bootcamp Goes behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Bootcamp Goes is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

7. Privacy, website en social media

 • Bootcamp Goes respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Bootcamp Goes gebruikt persoonlijke gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren.
 • Tijdens trainingen is het mogelijk dat er foto- en/of video-opname worden gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals website en social media.
 • Voor het overige zal Bootcamp Goes persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming.
 • Bootcamp Goes zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Bootcamp Goes is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar algemene voorwaarden op een willekeurig moment aan te passen. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              versie: maart 2019

Over Bootcamp Goes

E-mail: info@bootcampgoes.nl
KvK-nummer: 71554629
BTW-nummer: NL205784173B01

Volg ons via social media!